Dział Nauki

1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Podstawowym zadaniem agencji będzie odwrócenie niekorzystnych tendencji związanych z drenażem mózgów poprzez stymulację procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Ta zaś przełoży się na wzrost poziomu kształcenia na naszych uniwersytetach i uczyni z nauki polskiej markę znaną w świecie.

Główne zadania NAW-y:

  • inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych polskiego rządu dla cudzoziemców – studentów i doktorantów oraz programów wspierania międzynarodowej wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych (przyjazdowej i wyjazdowej);
  • stworzenie mechanizmów zachęcających wybitnych polskich naukowców do powrotu do Polski oraz kontynuowania kariery naukowej w polskich instytucjach akademickich i naukowo-badawczych;
  • inicjowanie i realizowanie programów wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych;
  • upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz propagowanie języka polskiego za granicą.

W ramach programu NAWA będzie mogła przyznawać środki finansowe: studentom i doktorantom; uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim; pracownikom uczelni lub pracownikom jednostek naukowych; osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora sztuki albo równorzędny stopień uzyskany za granicą; osobom kierowanym za granicę w celu nauczania się języka polskiego jako obcego; uczelniom i jednostkom naukowym; organizacjom pozarządowym i jednostkom sektora finansów podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Szczegóły dostępne sa na stronie Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego.