Dział Nauki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/NGI/17

 

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac badawczych w ramach projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania łuków rurowych metodą nagrzewania indukcyjnego ze stali wysokowytrzymałych do zastosowań
w gazowych liniach przesyłowych i urządzeniach energetycznych.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie analizy pracy łuków giętych metodą elelmentów skończonych.

Szczególowy zakres prac badawczych został określony w pkt. 9 niniejszego Zapytania.

2. Wymagane zasoby kadrowe oferenta:

Oferent powinien posiadać potencjał ososbowy w zakresie naykowym i technicznym potrzebny do realizacji wymaganego zakresu badań.

3. Wymagane doświadczenie oferenta:

W przedmiotowym postępowaniu moga wziąć udział podmioty, które mają doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych obejmujacych prace o zblizonej tematyce.

4. Termin wykonania zamówienia:

Przwidywany termin realizacji prac badawczych II kw. 2018 - I kw. 2021 r.

5. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

ENERGOP Z o.o

ul. Inżynierska 32

96-502 Sochaczew

Termin złożenia oferty: do 03.11.2017 do godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: zapytanie ofertowe nr 03/NGI/17 wraz ze wzorem umowy warunkowej