Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło VII edycję popularnego konkursu na finansowanie projektów badawczych.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a także absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera w roku ogłoszenia konkursu.

Kandydaci nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra, ani być laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”. Muszą ponadto posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2, wykazać się osiągnięciami naukowymi i prowadzić zaawansowane badania naukowe.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.