Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty mogą obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego w terminie od 18 września 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy. Nabór prowadzony jest w następujących terminach:

od 18 września do 17 października

od 18 października do 16 listopada

od 17 listopada do 5 stycznia 2018 r.

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liderem może być zarówno jednostka naukowa jak i przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Konsorcjum w danym składzie może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.

Wartość projektu: od 2 mln PLN do 10 mln PLN

Alokacja w konkursie: 200 mln PLN

Poziom dofinansowania jednostek naukowych: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu znajdują się na stronie NCBR.