Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs  numer POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na projekty dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości:
1) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
3) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ostatecznymi beneficjentami wsparacia będą: uczelnie i inne podmioty realizujace kształcenie na poziomie wyższym, pracodawcy/oragnizacje pracodawców, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie.

Alokacja w konkursie: 155 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania : 150 350 000,00 PLN 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych: 97,00% 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 3,00%

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w terminie do:

20 października 2017 r. do godz. 16:15.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu znajdują się na stronie NCBR.