Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków na projekty aplikacyjne w ramach Działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład:

1) wchodzi co najmniej  jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo,

2) wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe,

zarejsterowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek  o dofinansowanie dla danego projektu.

 

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów wynosi: 50  mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 1 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi: 100% kosztów kwalifikowalnych

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP

w terminie od 30 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00)

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR