Dział Nauki

 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór projektów w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki, POIR.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, których projekty zostały wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDiB) aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem konkursu.

Ostatecznymi beneficjentami wsparacia będą m.in: uczelnie, konsorcja jednostek naukowych, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 550 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 30 mln PLN

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać  w wersji elektronicznej w siedzibie Instytucji Wdrażającej (IW) w terminie:

od 2 listopada 2017 r. do 30 marca 2018 r. (do godz. 16:15)

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie OPI