Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza  w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój

Konkurs na projekty w programie "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na m.in: integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, propagowanie kultury innowacyjności.

Kwota przeznaczona na konkurs: 20 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 19 400 000,00  PLN

Maksymalna wartośc projektu wynosi: 500 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

w terminie od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR.