Dział Nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Typ projektów przewidzianych do wsparcia:

- rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa:

- nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą

- wykazujący uzdolnienia informatyczne uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia.

Budżet i poziom dofinansowania:

- kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 PLN

- maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

- minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN

- maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN

Termin składania wniosków:

od 28.02.2018 r. do 27.04.2018 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu znajdują się na stronie CPPC.