Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 000 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%.

Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących: 5001-10000 studentów  wynosi 2 000 000 PLN, dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów wynosi 4 000 000 PLN.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 maja 2018 r. (godz. 08:15) do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00)

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie: za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe informacje nt. składania ofert znajdują się na stronie NCBR