Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w ramach Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne"; konkurs 1/4.1.4/2018/POIR.

W ramach konkursu dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie.

Do konkursu może przystąpić konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Konsorcjum może złożyć w konkursie maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie.

Kwota środków przyznanych na dofinansowanie projektów wynosi 200 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi: 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP  od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,

2) od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR