Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację projektów obejmujących badania wpisujące się w regionalne agendy naukowo-badawcze.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014,
z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub
transfer wiedzy, oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014 zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Termin składania wniosków - od 12 czerwca do 12 września 2017 r.
Alokacja w konkursie - 340 mln PLN (dla wojewódzwa mazowieckiego - 23,8 mln PLN)
Minimalna/maksymalna wartość projektu - od 1 do 8 mln PLN

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursowym znajdują się na stronie NCBiR.