Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nabory wniosków poświęcone kompleksowym modyfikacjom programów szkół wyższych. Nabory, o łącznej alokacji sięgającej miliarda złotych, prowadzone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.5. Zgodnie z ogłoszonymi kryteriami dostępu, Wojskowa Akademia Techniczna może wziąć udział w dwóch niżej wymienionych konkursach:

Konkurs 1 - Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni:
1) Moduł programów kształcenia,
2) Moduł podnoszenia kompetencji,
3) Moduł programów stażowych,
4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
5) Moduł studiów doktoranckich,
6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
Termin składania wniosków: od 26 czerwca do 9 października 2017
Alokacja w konkursie: 500 mln PLN
Wartość dofinansowania: dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów - 12 mln PLN
Poziom dofinansowania: 97% kosztów kwalifikowalnych
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursowym znajdują się na stronie NCBR.

Konkurs 2 - Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni:
1) Moduł programów kształcenia,
2) Moduł podnoszenia kompetencji,
3) Moduł programów stażowych,
4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy,
5) Moduł studiów doktoranckich,
6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Ponadto wnioskodawca zrealizuje w ramach projektu, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią, poprzez przeprowadzenie działań z zakresu m.in.:
1) wsparcia uporządkowania struktury organizacyjnej uczelni, polegających między innymi na wdrożeniu działań zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów uczelni oraz zapewniających skuteczność sprawowanego nadzoru i efektywność realizacji celów strategicznych uczelni
oraz
2) rozwoju kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz informacją.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 20 000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, której co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą.
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.
Termin składania wniosków: od 26 czerwca do 15 września 2017
Alokacja w konkursie: 250 mln PLN
Wartość dofinansowania: dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów - 12 mln PLN
Poziom dofinansowania: 97% kosztów kwalifikowalnych
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursowym znajdują się na stronie NCBR.