Dział Nauki

Otwarto nabór wniosków w ramach konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation. Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów, NCBiR przeznaczyło 300 000 euro.
Obszary tematyczne:

  • Health, with preference,
  • Climate Change/Environment, with preference.

Wnioski do konkursu mogą składać konsorcjum, które powinno być złożone z przynajmniej 3 podmiotów: 2 z krajów SEA oraz 1 z krajów UE lub 1 z krajów SEA i 2 z krajów UE. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 000 euro na projekt.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2017 r. (godz. 18:00)

Wiecej informacji na stronach internetowych NCBR oraz Southeast Asia