Dział Nauki

Pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej mogą ubiegać się o niżej wymienione nagrody.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne Dz.U.2011.196.1163

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnienie rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne Dz.U.2012.106

Uwaga! Wnioski o przyznanie nagród składają do Zespołu, w terminie do 31 stycznia, jednostki i osoby wymienione w § 7 pkt 1-4 lub do 28 lutego, w przypadku gdy stopień naukowy został nadany w miesiącu grudniu poprzedniego roku.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministra Obrony Narodowej)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich Dz.U.2013 poz. 296.

Uwaga! Wypełnione wnioski (wersja papierowa i elektroniczna) wraz z załączoną dokumentacją składane są w Dziale Nauki w terminie do 31 stycznia.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców Dz.U.2010.179.1204

Uwaga! Zgłaszanie kandydata do nagrody następuje na podstawie wniosku składanego w terminie do 15 grudnia.

Rozporządzenie Miniistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej Dz.U.2011.191.1136

Uwaga! Wnioski składa się do ministra w terminie do dnia 31 marca.

Nagrody Rektora Wojskowej Akademii Technicznej

Uchwała Nr 61/WAT/2015 z dnia 29 pażdziernika 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii Technicznej"

Uwaga! Wypełnione wnioski (wersja papierowa i elektroniczna) wraz z załączoną dokumentacją składane są w Dziale Nauki w terminie do 31 marca.