Dział Nauki

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Główne zadania DAAD w Polsce to wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów oraz przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec.

Niektóre z programów DAAD:

  • Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków:

Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających („Master - Studium”) i uzyskanie tytułu magistra („Master”) lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski naobronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni.

Termin składania wniosków: 15 listopada 2016

 

  • Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (1-6 miesięcy):

Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016; 1 maja 2017

 

  • Stypendia na roczne pobyty badawcze (7-10 miesięcy):

Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu

Termin składania wniosków: 15 listopada 2016

 

  • Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech:

Stypendia umożliwiają absolwentom i doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech będzie udzielone tylko w szczególnych przypadkach, np. kiedy w kraju ojczystym nie ma porównywalnych możliwości przeprowadzenia badań lub jest to niemożliwe z przyczyn merytorycznych

Termin składania wniosków: 15 listopada 2016

 

  • Stypendia na pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich:

Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.

Terminy składania wniosków: 15 listopada 2016; 1 maja 2017

 

  • Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Program jest skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców zamierzających realizować wspólne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach naukowych.

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017

 

Więcej informacji na temat programów na stronie DAAD Polska.